Śledź nas w mediach: 

   
   
 

Przejdź do strony:

 

Przejdź do bloga:

Producenci

 

 

 

 

 

Promocje
Zbiornik przepompowni P100/1,9 HDPE R (bez pompy)
Zbiornik przepompowni P100/1,9 HDPE R (bez pompy)

2 391,12 zł

Cena regularna: 2 656,80 zł

Separator koalescencyjny TSK-1P
Separator koalescencyjny TSK-1P

3 802,55 zł

Cena regularna: 4 225,05 zł

Reaktor biologiczny ZBB-6PC HDPE Z
Reaktor biologiczny ZBB-6PC HDPE Z

13 892,85 zł

Cena regularna: 15 436,50 zł

Reaktor biologiczny ZBS-10C/KP HDPE R
Reaktor biologiczny ZBS-10C/KP HDPE R

19 029,33 zł

Cena regularna: 21 143,70 zł

Reaktor biologiczny ZBS-10C HDPE R
Reaktor biologiczny ZBS-10C HDPE R

16 704,63 zł

Cena regularna: 18 560,70 zł

Reaktor biologiczny ZBS-6C/KP HDPE R
Reaktor biologiczny ZBS-6C/KP HDPE R

15 071,81 zł

Cena regularna: 16 746,45 zł

Reaktor biologiczny ZBS-6C HDPE R
Reaktor biologiczny ZBS-6C HDPE R

12 309,84 zł

Cena regularna: 13 677,60 zł

Reaktor biologiczny ZBS-4C HDPE R
Reaktor biologiczny ZBS-4C HDPE R

10 975,91 zł

Cena regularna: 12 195,45 zł

Zbiornik przepompowni P120/1,8 HDPE R (bez pompy)
Zbiornik przepompowni P120/1,8 HDPE R (bez pompy)

2 936,87 zł

Cena regularna: 3 263,19 zł

 Zbiornik przepompowni P80/1,8 HDPE R (bez pompy)
Zbiornik przepompowni P80/1,8 HDPE R (bez pompy)

2 022,49 zł

Cena regularna: 2 247,21 zł

Separator koalescencyjny TSK-3 HDPE R
Separator koalescencyjny TSK-3 HDPE R

4 804,38 zł

Cena regularna: 5 338,20 zł

Osadnik gnilny 2 m3 HDPE R 2-kom. + filtr
Osadnik gnilny 2 m3 HDPE R 2-kom. + filtr

3 785,94 zł

Cena regularna: 4 206,60 zł

Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 • 1

DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Producent/Sprzedawca - WOBET-HYDRET SP. J. CICHECKI Wola Grzymkowa 25A, 95-070 Aleksandrów Łódzki;
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym;
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 kodeksu cywilnego) oraz Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta w zakresie prawa odstąpienia od umowy (art. 38a Ustawy o prawach konsumenta), możliwości kwestionowania zapisów umowy (art. 385KC), rękojmi (art. 556i 556KC), regresu (576KC).
 4. Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego wobet-hydret.pl
 6. Skład fabryczny WOBET-HYDRET SP. J. CICHECKI – położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stacjonarny skład fabryczny, w którym oferowane są produkty WOBET-HYDRET SP. J. CICHECKI. Lista Punktów Sprzedaży w sklepach fabrycznych dostępna jest na stronie internetowej www.wobet-hydret.pl
 7. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.wobet-hydret.pl/sklep, za pośrednictwem, którego Klient może nabyć produkty producenta;
 8. Towar – produkty i usługi prezentowane w Sklepie Internetowym;
 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy WOBET-HYDRET SP. J. CICHECKI a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 10. Konto - konto klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie;
 11. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta;
 12. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
 13. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów z Producentem/Sprzedawcą, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.;
 14. Kodeks Cywilny (KC) – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 15. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);
 16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 • 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem wobet-hydret.pl.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy www.wobet-hydret.pl/sklep prowadzony jest przez WOBET-HYDRET SP. J. CICHECKI Wola Grzymkowa 25A, 95-070 Aleksandrów Łódzki, NIP: 7322066451, REGON: 10049087, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000301666.
 4. Adres email: sklep@wobet-hydret.pl, numer kontaktowy: (042) 712 00 41
 5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu internetowego;
 • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;
 • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego,
 • tryb ewentualnego postępowania reklamacyjnego.
 1. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych wymagań technicznych, t.j. obsługiwanie przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej; Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej; Opera w wersji 12.0 i wyższej; Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej; Safari w wersji 5.0 i wyższej; Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej z włączoną obsługą plików cookies;
 2. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe również za pomocą urządzeń przenośnych, zaopatrzonych w system operacyjny Android, iOS, Windows Phone, Windows lub innych o analogicznej funkcjonalności.
 3. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do urządzenia elektronicznego, z dostępem do Internetu oraz posiadać aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa WOBET-HYDRET SP. J. CICHECKI zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które nie ukończyły wieku 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej www.wobet-hydret.pl/sklep oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 6. Sklep przyjmuje Zamówienia całodobowo. Sklep dołoży starań aby zamówienia złożone w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy były rozpatrywane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone.
 • 3

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego.
 2. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 3. Logowanie do Konta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient jest zobowiązany do korzystania z funkcjonalności Sklepu w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz postanowieniami Regulaminu. W przypadku wykorzystania usługi w celu niezgodnym z prawem lub Regulaminem Sprzedawca może natychmiast, bez wezwania, rozwiązać umowę świadczenia danej usługi. WOBET-HYDRET SP. J. CICHECKI może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
 • podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 • dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,
 • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane w sposób uzasadniony przez WOBET-HYDRET SP. J. CICHECKI za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię WOBET-HYDRET SP. J. CICHECKI
 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, WOBET-HYDRET SP. J. CICHECKI podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 2. W trakcie korzystania ze stron Sklepu Sprzedawca świadczy usługi elektroniczne:
 • założenia i prowadzenia Konta;
 • umożliwiania składania Zamówień przez Formularz zamówienia;
 • prowadzenia Koszyka.
 1. Usługa prowadzenia Konta świadczona jest przez czas nieoznaczony. Zarejestrowane konto może być przez Klienta usunięte w każdym czasie, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie w/w usługi.
 2. Usługa składania Zamówień przez Formularz zamówienia świadczona jest przez czas oznaczony i kończy się z chwilą zawarcia Umowy Sprzedaży lub rezygnacji ze złożenia Zamówienia.
 3. Usługa prowadzenia Koszyka świadczona jest przez czas oznaczony i kończy się z chwilą zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów w Koszyku lub jego opróżnienia.
 4. Wykonując obowiązek wynikający z art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Sprzedawca informuje, że obowiązuje go zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 • 4

PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu potwierdzenia złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać w szczególności opis wybranych towarów lub usług, ich cenę oraz wszystkie inne koszty.
 5. W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz wybór odpowiedniego komunikatu potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 6. Informacje o Towarach podane w Sklepie internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z WOBET-HYDRET SP. J. CICHECKI Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia. Ta wiadomość e-mail potwierdza wyłącznie otrzymanie Zamówienia i nie stanowi oświadczenia woli zawarcia umowy. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta drugiej wiadomości e-mail zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Ta wiadomość e-mail stanowi oświadczenie woli potwierdzające akceptację Zamówienia i zawarcie Umowy z WOBET-HYDRET SP. J. CICHECKI
 7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Jeżeli klient dokonał wcześniejszych zamówień, może zapoznać się z ich treścią w ramach konta, po zalogowaniu.
 • 5

DOSTAWA WRAZ Z KOSZTAMI

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Unii Europejskiej, oraz w wyjątkowych przypadkach poza obszar Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:
 1. zewnętrznej firmy kurierskiej,
 2. paczkomatów,
 3. transportu własnego zapewnionego przez WOBET-HYDRET SP. J. CICHECKI,
 4. wysyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej,
 5. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w Składach fabrycznych, których lista udostępniona jest na stronie internetowej www.wobet-hydret.pl.
 6. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Towar zostanie wysłany przez Sprzedawcę w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia, w terminie wskazanym w jego opisie. W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach wysyłki, terminem wysyłki całego Zamówienia jest najdłuższy z podanych terminów.
 7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Towaru, Towar będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu oraz miejscu Składu Fabrycznego wybranego w trakcie procesu składania zamówienia. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Producenta/Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru całego Zamówienia jest najdłuższy z podanych terminów.
 8. Koszty dostawy Produktu na terytorium Unii Europejskiej (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi indywidualnie w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. W przypadku Zamówienia Produktów o gabarytach wymagających indywidualnej wyceny, Klient zostanie o tym poinformowany w wiadomości e-mail wysłaną po potwierdzeniu otrzymania Zamówienia i jego przyjęcia do realizacji.
 9. Koszty dostawy Towarów poza Unię Europejską są wskazywane poprzez wiadomość e-mail wysłaną po potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcia do realizacji. Klienci chcący uzyskać informację o kosztach dostawy przed złożeniem Zamówienia mogą się o nią zwrócić pod adresem e-mail: sklep@wobet-hydret.pl. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 10. Termin realizacji dostawy Towaru zostanie każdorazowo określony na karcie produktu oraz w czasie składania Zamówienia i liczy się:
 11. w przypadku wybrania przez Klienta formy płatności za pobraniem od dnia następnego od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep internetowy,
 12. w przypadku wybrania przez Klienta formy płatności przelewem od dnia następnego po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunek bankowy Sklepu.
 • 6

CENY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki – dotyczy zamówień realizowanych na obszarze Unii Europejskiej.
 2. Klient uiszcza cenę sprzedaży poprzez następujące formy:
 • przelewem w formie przedpłaty o pełnej wartości Zamówienia, na rachunek bankowy podany w przesłanej do Klienta wiadomości e-mail.
 • gotówką w formie pobrania - należność pobierana jest przez dostawcę w chwili dostawy Towaru,
 • płatnością w systemie PayU poprzez płatności elektroniczne, płatności kartą płatniczą, system BLIK.
  1. W przypadku wyboru przez Klienta:
 • płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym wypadku zamówienie zostanie anulowane;
 • płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki;
 • płatności gotówką przy odbiorze osobistym Zamówienia, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze zamówienia.
  1. W przypadku każdego Zamówienia Producent zastrzega prawo do ograniczenia wybranych rodzajów płatności i oferowania w to miejsce innych. Wszelkie koszty opisanych powyżej transakcji finansowych ponosi Klient.
 • 7

 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Klientowi, który jest Konsumentem oraz Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta, przysługuje 14 - dniowy termin do odstąpienia od umowy, na podstawie następujących zasad:

 1. Konsument oraz Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru,
 2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, należy  poinformować Sklep Internetowy (WOBET-HYDRET SP. J. CICHECKI Wola Grzymkowa 25A, 95-070 Aleksandrów Łódzki, sklep@wobet-hydret.pl, telefon: (042) 712 00 41) o fakcie odstąpienia od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, w szczególności poprzez: wysłanie wiadomości elektronicznej e-mail zawierającej treść oświadczenia na adres sklep@wobet-hydret.pl, precyzującego w szczególności numer zamówienia,  datę odbioru przesyłki, oraz jednoznaczne określenie zwracanego Towaru) bądź sporządzenie pisemnego oświadczenia o treści wyszczególnionej powyżej oraz umieszczenie go w paczce zwrotnej wraz ze zwracanym towarem.
 3. Klient wedle własnego wyboru może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie internetowej www.wobet-hydret.pl, co nie stanowi wyłącznego obowiązku;
 4. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczające jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy na rzecz Klienta pozostają zwrócone wszystkie otrzymane w związku z Towarem płatności, w tym najtańsze dostępne koszty dostarczenia Towaru (t.j. z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep Internetowy został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. W uzasadnionych przypadkach zwrot płatności nastąpi w ciągu 14 dni od daty dostarczenia do siedziby Producenta zwracanego Towaru.
 6. Zwrotu płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, które zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient złoży wyraźne oświadczenie w przedmiocie innego sposobu zwrotu.
 7. Klient zobowiązany jest niezwłocznie, w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy dostarczyć zakupiony towar do siedziby Producenta – osobiście bądź poprzez przesłanie.
 8. Klient ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 9. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 10. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności w poniższych przypadkach umów:
 • O świadczenie usług, jeżeli Producent wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany o tym, że po jego spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od umowy,
 • W których cena lub wynagrodzenie zależą od wahań na rynku finansowym, niezależnych od przedsiębiorcy i mogących wystąpić przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.
 • Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • Umowy, w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • Towaru dostarczanego w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu zakupu, zgodnie z art. 38 pkt 5) Ustawy o prawach konsumenta.
 • W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • 8

 REKLAMACJE

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Towary. Producent/Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad. W przypadku wystąpienia wady zakupionego Towaru Klient ma prawo do złożenia reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi zawarte w kodeksie cywilnym.
 2. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, który zawarł Umowę Sprzedaży w ramach prowadzonej przez niego działalności, a także w związku z zawodowym charakterem tej działalności, Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 3. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną bądź pisemną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Producenta/Sprzedawcy.
 4. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres siedziby Producenta/Sprzedawcy.
 5. W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – jeżeli Producent/Sprzedawca uzna to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, Klient zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towar pod wskazany powyżej adres. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania, dostarczenie towaru byłoby nadmiernie utrudnione, Klient zobowiązany jest udostępnić go przedstawicielom Producenta/Sprzedawcy w miejscu, w którym się on znajduje.
 6. Producent/Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 7. WOBET-HYDRET SP. J. CICHECKI podejmuje działania w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Klient ma możliwość powiadomienia WOBET-HYDRET SP. J. CICHECKI o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sklep@wobet-hydret.pl Do rozpatrzenia przedmiotowej reklamacji niezbędne jest szczegółowe określenie nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Sklepu internetowego oraz rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości.

 

 • 9

 GWARANCJA

WOBET-HYDRET SP. J. CICHECKI w przypadku Towarów oferowanych w Sklepie Internetowym, których jest bezpośrednim producentem udziela dodatkowej gwarancji. W takim przypadku Producent ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

 • 10

 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Informujemy, że Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów, w tym w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Dodatkowo Konsument może:

 • zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
 • wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
 • Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR działająca pod ww. adresem jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii.
 • 11

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta;
 2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Rozstrzyganie ewentualnych sporów z Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę WOBET-HYDRET SP. J. CICHECKI
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu internetowego używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.
 6. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 7. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu Internetowego materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego (newsletter).
 8. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawy, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 9. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotowego Regulaminu, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które złożyły Zamówienia bądź zawarły umowy (sprzedaży / o świadczenie usług drogą elektroniczną) przed dokonaniem w/w zmian. Ewentualne zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu Internetowego.
 10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl